Polityka prywatności

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: „RODO”, informuję że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Ryczek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „ Anna Ryczek Rozwiń Skrzydła” z siedzibą  w Nowym Sączu, ul. Wałowa 24, numer NIP 7343522061 (dalej: „Administrator”).

W kwestiach związanych  z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możesz kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul.Wałowa 24, 33-300 Nowy Sącz ;
 • za pośrednictwem email: info@tlenowaprzewaga.pl 

2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

w celu:

 1. wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy –  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 1. przygotowania szkolenia, jego realizacja z uwzględnieniem wizerunku na zdjęciach lub filmach dokumentujących realizację umowy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
 1. umożliwienia kontaktu (umawianie i odwoływanie terminów szkoleń lub konsultacji, zmiana terminu wizyty itp.)
 1. oraz obsługi zapytań – art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO; związku z uzasadnionym celem Administratora. 

 

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Ciebie produktach lub usługach. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu w formularzu kontaktowym. 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości kontaktu i udzielania odpowiedzi zadanych drogą mailową (np. przesłanie zamówionych usług),
 1. niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie umowy i jej realizacja, w przypadku konieczności podania danych osobowych szczególnej kategorii, czyli danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną przetwarzania Twoich  danych osobowych w tym celu jest art. 9 ust.2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 

3. Newsletter

 1. Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu. Administrator przetwarza dane:
 2. podany adres e-mail;
 3. datę przystąpienia do subskrypcji;
 4. informacje o wysyłce newsletterów.
 5. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi newslettera.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przesłanie newslettera. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 
 1. Administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką prywatności, w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe subskrybentów newslettera składających reklamacje, w szczególności:
  1. adres e-mail, imię, 
  2. treść reklamacji, 
  3. okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w szczególności:
  1. imię i nazwisko użytkownika, 
  2. informacje o korzystaniu przez subskrybenta z usługi newsletter, 
  3. pliki cookies.
 4. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem subskrybenta. Okres przedawnienia zależy od roszczenia i zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w określonych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 5. W czasie postępowania wyjaśniającego dane te będą przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. 

 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. gdy dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ich przedawnienia oraz wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, w związku z m.in.:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 2. gdy dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, jednak nie dłużej niż rok od daty ostatniej wymiany wiadomości,
 3. gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy, np. firmy świadczące usługi rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe, informatyczne, partnerzy biznesowi, hosting, usługi IT,
 2. sądy powszechne lub organy administracji państwowej,
 3. inne podmioty upoważnione do dostępu danych na podstawie przepisów prawa,
 4. podmioty świadczące usługi porozumiewania się na odległość, np.: Skype, ZOOM, operatorzy telefonii komórkowej, 
 5. media społecznościowe, tj.: Facebook, Instagram

 

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych- art. 15 RODO;
 2. poprawiania Twoich danych osobowych – art. 16 RODO;
 3. bycia zapomnianym – art. 17 RODO;

Takie prawo przysługuje Ci w przypadku:

   • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
   • gdy dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Administrator je przetwarzał,
   • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Administrator nie przetwarza Twoich danych na innej podstawie prawnej,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 1. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO; 


Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych możesz wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość lub legalność przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądałeś/aś ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator przetwarzając Twoje dane osobowe.
 1. przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 2. wniesienia skargi – masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

 00-193 Warszawa, 

z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

7. Inspektor ochrony danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą:

 • adresu e-mail pod adresem poczty elektronicznej: …….;
 • na wyżej podany adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

 

8.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany, jednak NIE będą profilowane.

 

9. Pani/Pana dane NIE będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim.

 

10. Zmiana polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom i subskrybentom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. 
 2. 2Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od …. . 

 

11. Polityka plików cookies

 1. Administrator w sposób automatyczny zbiera jedynie informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (z j. ang. „ciasteczka”) są to niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze lub innym urządzeniu końcowym w trakcie odwiedzania danej strony internetowej. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony internetowej, zapewniający infrastrukturę techniczną.
 4. Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne (sessions cookies), tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe (persistent cookies), które są przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk;
  2. zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu
  3. przesyłania danych kontaktowych celem realizacji świadczenia usług i usługi newslettera.
 6. Administrator może stosować technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  2. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. 

 

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.

 1. Pliki cookie można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Aby całkowicie zablokować umieszczanie plików cookies na komputerze, należy tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała ona wszystkie pliki cookies. Istnieje możliwość usunięcia dowolnego z plików cookie, który został zapisany. Ustawienia trzeba zmienić oddzielnie w każdej przeglądarce i na wszystkich komputerach i urządzaniach użytkownika lub subskrybenta, których używa. Ustawienia w poszczególnych przeglądarkach dostosowuje się w odrębny sposób. 
 2. Zmiany i ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej Adminisratora.